සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD001-01
ගිහි වතේ සිට නිවන් දකින්න තිබෙන හරි මඟ කුමක්ද?
ගිහි වතේ සිට නිවන් දකින්න තිබෙන හරි මඟ කුමක්ද?
49:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
"යං සමාදානං තං වතං - සංවරට්ඨේන සීලං"

"නහි සීල වතං හෝතු උප්පජ්ජංති තථාගතා - අට්ඨක්කරා තීනි පදා සම්බුද්ධේන පකාසිතා" - 05:30

"යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා" - 20:20

"දුක්ඛෝ ලෝකේ පතිට්ඨිතා" -

"යං ලෝකේ ප්‍රිය රූපං, සාත රූපං - එත්තේසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ත නිවීසමානා නිවිස්සති" - 35:55

"යම්පි ඉච්ඡං නලභති - තම්පි දුක්ඛං!" - 39:12

"සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා" - 45:29
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (23 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව