සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD001-02
විපරිනාම දුක්ඛ - අනිච්ච - ආනාපාන (ගිහි වතේ සිට නිවන් දැකීම 2 කොටස)
යථාවබෝධයෙන් කටයුතු කිරිම.
50:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
භික්ඛු
නිරෝධ
කල්ප
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා - 1.00

අසාරට්ඨේන අනත්ථා - 1:25

චින්න-භින්න පට ධාරේතීති භික්ඛු... - නිරුක්ති - 7:52

කර්මස්ථාන - කාම ලෝක අනාථයි, රූප ලෝක අනාථයි, අරූප ලෝක අනාථයි, සියළු ලෝක අනාථයි, අත්හැරීම නාථයි - අත්හැරීම වෙත්වා, නොඇල්ම නාථයි - නොඇල්ම වෙත්වා, මිදීම නාථයි - මිදීම වෙත්වා, නිවන ම නාථයි - නිවනම වෙත්වා! - 10:50

චක්ඛු ලෝකේ පිය රූපං, සාත රූපං, එත්තේසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති - එත්ත නිවීසමානා නිවිස්සති - 12:50

න චේතනා කරණීය සූත්‍රය - කෙටියෙන් - 16:09

අවිද්‍යා යත්තේව අසේස විරාග නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ, සංඛාර නිරෝධා විඤ්ඤාණ නිරෝධෝ, විඤ්ඤාණ නිරෝධා නාම-රූප නිරෝධෝ, නාම-රූප නිරෝධා සළායතන නිරෝධෝ - 17:46

පරමස්සාස සූත්‍රය - ස්ඵර්ශ ආයතන හය පිළිබඳ උදයංගම, අත්ථංගම, ආස්වාද, ආදීනව, නිස්සරණ තතු සේ දකීද, එකල්හි ආස්වාසයෝ පූර්ණ ය - 35.10
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (23 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව