සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD001-03
මේ කය බිඳුනු පසු මතු කයකට යන මුත් චුති-පටිසන්ධි අතර අතරකුදු නැති බව...
මේ කය බිඳුනු පසු මතු කයක් හටගන්නා තුරු අතරක් සහිත කාලයක් ඇති බවට පිරිසක් වාද කළත්, චුතිය සහ පටිසන්ධිය අතර අතරක් නොපවතින බවට තවත් පිරිසක් වාද කරයි, මෙයින් නිවැරදි කුමක් ද?
50:45
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
උපාදාන
තණ්හා
වේදනා
නාම රූප
නිරුක්ති
ධර්ම
භව
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කතංච භික්ඛවේ ජාති? යං තේසං තේසං සත්තානං තම්හි තමිහි සත්ත නිකායේ ජාති, සංජාති, ඔක්කන්ති, අභිනිබ්බත්ති, ඛන්දානං පාතුභාවෝ, ආයතනානං පටිලාභෝ - කාරණා 6ක් පිළිබඳව - අයං වුච්චති භික්ඛවේ ජාති [00:32]

ඔක්කන්තික්ඛනේ නාම-රූපං අඤ්ඤ-මඤ්ඤාං සහජාත පච්ඡේන පච්ඡේව, පටිසන්ධික්ඛනේ විපාකාබ්‍යාකතානං කටත්තාජ රූපානං කම්ම පච්ඡේන පච්ඡේව [02:15]

කම්මා විපාකා වත්තංති, විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ - තස්මා පුනබ්භවෝ හෝති, ඒවං ලෝකේ පවත්තති [14:57]

යෝ පටිච්ච සමුප්පාදං ඵස්සති - සෝ ධම්මං ඵස්සති [47:58]
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (23 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව