සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD001-06
නිවනේ නිරෝධ ස්වභාවය, ආර්ය කාන්ත සීලය, අරිය ධ්‍යාන
ගිහි වතක සිට නිවන් දකින්නේ කෙසේද - 06 වැනි කොටස
46:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
බුද්ධ
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං, නාමරූප පච්චයා සළායතනං, සළායතන පච්චයා ඵස්සෝ, ඵස්ස පච්චයා වේදනා, වේදනා පච්චයා පසාදෝ, පසාද පච්චයා අධිමොක්ඛෝ, අධිමොක්ඛ පච්චයා භවෝ, භව පච්චයා ජාති, ජාති පච්චයා ජරා මරණං! [00:02]

යම්හිකෝ තත්ථ නත්ථි - තේන තං සුඤ්ඤං [05:35]

රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං, ද්වේශක්ඛයෝ නිබ්බානං, මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං [06:45]

පබස්සර මිදං භික්ඛවේ චිත්තං - ආගන්තුකේන උපකිළිට්ටේන උපකිළිට්ඨං [07:08]

බුද්ධ - බුජ්ජති ඉති බුද්ධෝ [09:35]

යං සමාදානං තං වතං - සංවරට්ඨේන සීලං [20:07]

ගෝතමී සූත්‍රය - ස්වාමීනි දැනටමත් ඔබවහන්සේ දේශනා නොකරපු දහම් කොටස් දේශනා කළ බව භික්ෂූන් කතා වෙනවා, දැනටමත් මෙහෙම නම්, පසු කාලෙක ජනතාව ඔබවහන්සේ දේශනා කළ දේ කොහොම දැනගනීද? ගෝතමිය, රාගක්ෂය වෙන, ද්වේෂක්ෂය වෙන, මෝහක්ෂය වෙන යමක් වේ නම් ඒ බුද්ධ දේශනාවකි [26:35]

සුඛං ගබ්බං ගණ්හන්තං - තිවිධං සමාධිං පරිපූරෙන්ති : සුඛය ගැබ් ගත් කල්හී ත්‍රිවිධ සමාධියම පරිපූර්ණ වේ! - ක්ෂණික සමාධි, උපචාර සමාධි, අර්පණා සමාධි [35:02]

විසාඛ සිටු තුමා ධම්මදින්නා තෙරණින් වහන්සේ සමඟ සාකච්ඡාව - ආර්යාවනි, වේදනා කී ආකාරද? [43:00]

උතුම් අජානීය ධ්‍යායිතය, ඔබට ධ්‍යාන ඇති බව අපිට පෙනේ, එහෙත් ඔබගේ අරමුණ අපට නොපෙනේ...[46:10]
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව