සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD001-08
නිවනට හේතුවන ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය කුමක්ද? එය වැඩෙන්නේ කෙසේද?
ලෞකික, ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයන්, ඒවායේ වෙනස, එවා වැඩෙන අයුරු සහ නිවනට හේතුවන අයුරුද පැහැදිලි කරන්න
36:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සම්මා
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[08:32] දුක්ඛේ ඥාණං, දුක්ඛ සමුදයේ ඥාණං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාණං, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදාය ඥාණං අයං වුච්චති භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි! - ඥාණ සම්මා දිට්ඨිය - ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය

කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය, ධ්‍යාන සම්මා දිට්ඨිය - ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය

[13:33] කාම සංකල්පණා, ව්‍යාපාද සංකල්පණා, විහිංසා සංකල්පණා යැයි යමක් වේද, මේවා මිච්ඡා සංකප්ප හැටියට දැනගන්න. අව්‍යාපාද සංකල්පණා, අවිහිංසා සංකල්පණා, නෙක්ඛම්ම සංකල්පණා යැයි යමක් වේද, සම්මා සංකප්ප වලට වැටෙනවා කියලා දැනගන්න.

[32:10] ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය භාවනා කරන්න ඕනායි කිවුවේ, "තං කෝ පණිධං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදා අරිය සච්චං භාවේතබ්බංති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි, ඥාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආලෝකෝ උදපාදි!"
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (17 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව