සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD002-04
බුදු දහමේ හේතු-ඵල දැකීම - 2 කොටස
[00:00:00] බුදු දහමේ හේතු-ඵල වාදය - පටිච්ච සමුප්පාදය තුළින්
- විඤ්ඤාණයක් පහලවී විඤ්ඤාණස්කන්ධයක් වන අයුරු
- විදර්ශනා කරමින් අවිද්‍යාව සිඳ දමා පටිච්ච සමුප්පාදය නිරෝධ කරන අයුරු

‍[00:52:04] ගෝත්‍ර භූ ඥාණය - පෘතග්ජන ගෝත්‍රය ඉක්මවා යන හැටි
- සෝතාපන්න මාර්ග චිත්තය, ඵල චිත්තය, ඵලය ලබන අයුරු

[00:57:45] සචේතනික, අචේතනික - චේතනා සහිත, රහිත අවස්ථා
- චේතනා වල ස්වභාවය

[01:00:00] සතර මඟ සතර ඵල පිළිබඳ විග්‍රහයක්
- පෘතග්ජන ස්වභාවය
-
1:28:55
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
අනන්තර
සමනන්තර
ආනිසංස
ආදීනව
පෘතග්ජන
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[0:06:06] අත්ථි උප්පත්ති භවෝ - අත්ථි කම්ම භවෝ
[1:05:15] යෝ චායං අත්ථකිලමතානු යෝගෝ, දුක්ඛෝ, අනරියෝ, අනත්ථ සංහිතෝ
[1:05:20] යෝ චායං කාමසුඛල්ලිකානු යෝහෝ, හීනෝ, ගම්මෝ පෝතුජ්ජනිතෝ, අනරියෝ, අනත්ථ සංහිතෝ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (41 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව