සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD003-02
සූවිසි මහා ගුණ තුළින් නිවන් දකිමු - සඟ ගුණ පූර්ණය කිරීමෙන් සෝතාපන්න වීම
ආර්ය මාර්ගය පූර්ණය කර ගැනීම සඳහා හැඩගැහෙන්නේ කොහොමද? මූලික වශයෙන් බෞද්ධයෙක් හැටියට මරුට නොපෙනී යන මාර්ගය කුමක්ද? සුවිසි ගුණයට ඇතුල් වෙන්නේ කෙසේද?
1:30:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
පෝඨිල
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති
වැල්වටාරම්
වල් පල්
වලත්තයා
ඇත්තු, අලියා
රිලවා
වඳුරා
පොළඟා
කුණකටුවා
අංජලිකරණීය
දක්ඛිනෙය්‍ය
පාහුනෙය්‍ය
ආහුනෙය්‍ය
සුපටිපන්න
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* අරිය මහා සඟ ගුණයන් පූර්ණය කරගැනීමට අවශ්‍යය නිරුක්ති අර්ථ
* පෝඨිල හිමියන් ගේ භාවනා කර්මස්ථානයේ, නිවන් පූර්ණය කරගැනීමට අවශ්‍යය නිරුක්ති අර්ථය
* [26:28] - යෝ ච බුද්ධං ච ධම්මං ච සංඝං ච සරණං ගතෝ - චත්තාරි අරිය සච්චානි සම්ම පඤ්ඤාය ඵස්සති
* [29:21] - අත්තා හි අත්ථ නෝ නාථෝ - කෝහි නාතෝ පරෝසියා, අත්ථ දීපා විහරථ - අත්ථ සරණා අනඤ්ඤ සරණා
* [48:00] - අසේවනා ච බාලානං
* [1:09:33] - අත්ත දීපා විහරථ, අත්ත සරණා අනඤ්ඤ සරණා
* [1:17:03] - පූජකෝ ලභතේ පූජං, වන්දකෝ පටිවන්දනං
* [1:27:00] - දුක්ඛේ ඥාණං, දුක්ඛ සමුදයේ ඥාණං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාණං, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥාණං, අයං වුච්චති භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි
* [1:27:52] - ඒතං සන්තං, ඒතං පණීතං, යදිධං සබ්බ සංඛාර සමථෝ, සබ්බූපධි පටිනිස්සග්ගෝ, තණ්හක්ඛයෝ, විරාගෝ, නිරෝධෝ නිබ්බානං ති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව