සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD003-07
සප්ත විසුද්ධියට කමටහන් වැඩීමට නිවැරදි දුක්ඛ අරිය සත්‍යය දකින අයුරු - 2 කොටස
සප්ත විසුද්ධිය මුල් කරගෙන ආර්ය මාර්ගය වඩා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන පහසුම කර්මස්ථානයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද? - පෙර දේශනාවේ ඉතිරි කොටස
45:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
මරණංපි
සංඛිත්තේන
රෝන්දෙ
නිරෝධ
සමුදය
සංවර
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[03:12] - "යායං තණ්හා පෝනෝභවිකා, නන්දිරාග සහගතා, තත්‍ර තත්‍රාභිනන්දනී, සෙය්‍යතීධං කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා"
[11:51] - "යම්පිච්චං න ලභති තම්පි දුක්ඛං .... සංඛිත්තේන පංචුපාදානක්ඛන්දා දුක්ඛා"
[12:55] - "යං ලෝකේ පිය රූපං, සාත රූපං, එත්තේසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ත නිවිස්සමානා නිවිස්සති"
[18:31] - "යදනිච්චං තං දුක්ඛං"
[19:13] - "යං දුක්ඛං තදනත්ථා"
[28:56] - "අනේක ජාති සංසාරං, සන්ධාවිස්සං අනිබ්බිසං, ගහකාරකං ගවේසංතෝ, දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං, ගහකාරක දිට්ඨෝසි පූනගේහං නකාහසී, සබ්බා තේ පාසුකා බග්ගා ගහකූටං විසංකිතං, වීසංකාර ගතං චිත්තං තණ්හානං ඛය මජ්ජගාතී"
[30:18] - "යං කිංචි සමුදය ධම්මං, සබ්බං තං නිරෝධ ධම්මං ති"
[40:00] - න චේතනා කරණිය සූත්‍රය
[44:01] - "කෝසානි විචෙය්‍ය කේවලානි, දිබ්බං මානුසකංච බ්‍රහ්ම කෝසං, සබ්බ කෝස මූල බන්ධනා පමුත්තෝ, කුසලෝ තාදි පහුච්චතෝ තථත්තා"
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව