සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD004-02
අසම සම බුදු ගුණ, බුදු රැස්, බුද්ධ ප්‍රතිමා වල අනුහස, බුදු සරණ සහ අන් පිහිට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම
බුදු රැස් විග්‍රහය.
1:30:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ඕදාත
මාංජේෂ්ඨ
ප්‍රභාෂ්වර
නීල
පීත
ලෝහිත
කාල
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ඉතිපි සෝ භගවා, අරහං, සම්මාසම්බුද්ධෝ, විජ්ජාචරණසම්පන්නෝ, සුගතෝ, ලෝකවිදූ, අනුත්තරෝපුරිසදම්මසාරථී, සත්ථාදේවමනුස්සානං, බුද්ධෝ, භගවා ති... නිවැරදි ව නව ගුණ සජ්ඣායනා කළ යුතු අයුරු

[33:30] මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා ගාථාව විස්තර කිරීම
[38:00] අග්ගික්ඛන්දෝපම සූත්‍රය
[1:08:24]
බාහුං තේ සරණං යාමි - පබ්බතානි වලානිච
ආරාම රුක්ඛ චෛත්‍යානි - මානුසා භය තජ්ජිතා
නේතං තේ සරණං ඛේමං - නේතං සරණ මුත්තමං
නේතං සරණ මාකම්ම - සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජති
යෝ ච බුද්ධං ච ධම්මංච - සංඝංච සරණං ගතෝ
චත්තාරි අරිය සච්චානි - සම පරියාය ඵස්සති
ගාථා රත්තය විස්තර කිරීම......

[1:20:00] සුනීත, වස්සකාර විසින් පාඨලී ග්‍රාමය ගොඩනැගීම සහ දෙවියන් නගරය ඇසුරු කිරීම සහ දේවාශිර්වාද ලැබීම - වස්සකාර සූත්‍රය
[1:26:10] මහානාම ශාඛ්‍යයාට දෙසූ වජ්ජින්ට අභිවෘධිය සිදු වන කරුණු, ආශිර්වාද ලබන අයුරු, පිරිහීමෙන් මිදෙන අයුරු - ලිච්ඡවිකුමාර සූත්‍රය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව