සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD007-03
ආර්ය මෛත්‍රිය භාවනාව වැඩිම
19:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පෙරද දිග වසන සත්වයෝද
පෙර අනු දිග වසන සත්වයෝද
දකුණු දිග වසන සත්වයෝද
දකුණු අනු දිග වසන සත්වයෝද
පසු දිග වසන සත්වයෝද
පසු අනු දිග වසන සත්වයෝද
උතුරුද දිග වසන සත්වයෝද
උතුරු අනු දිග වසන සත්වයෝද
යට පෙරදිග වසන සත්වයෝ
උඩ දිග වසන සත්වයෝද
මේ මමද සියලු සත්වයෝ...

සංසාර දුකින් මිදෙත්වා!
සංසාර රෝගයෙන් මිදෙත්වා!
සංසාර භයෙන් මිදෙත්වා!
සංසාර ගින්නෙන් මිදෙත්වා!
සංසාර දාහයෙන් මිදෙත්වා!
සංසාර සෝකයෙන් මිදෙත්වා!
සංසාර රාගයෙන් මිදෙත්වා!
සංසාර බැම්මෙන් මිදෙත්වා!
සංසාර සයුරෙන් මිදෙත්වා!
සංසාර කතරෙන් මිදෙත්වා!
සංසාර අඳුරෙන් මිදෙත්වා!...

නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්වා///

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා දුක් කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා දුක් කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා දුක් කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා
මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා රෝග කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා රෝග කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා රෝග කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා ජරා කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා ජරා කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා ජරා කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා ව්‍යාධි කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා ව්‍යාධි කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා ව්‍යාධි කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා මරණ කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා මරණ කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා මරණ කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා භය කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා භය කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා භය කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා හද ගිනි කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා හද ගිනි කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා හද ගිනි කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා දාහ ගිනි කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා දාහ ගිනි කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා දාහ ගිනි කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා ශෝක ගිනි කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා ශෝක ගිනි කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා ශෝක ගිනි කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා රාග ගිනි කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා රාග ගිනි කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා රාග ගිනි කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - මහා බැඳුනු බැමි වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - මහා බැඳුනු බැමි නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - මහා බැඳුනු බැමි දෙවන සසරින් මිදෙත්වා

මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද - අනන්ත දුක් ගිනි කඳ වන්නේය
මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද - අනන්ත දුක් ගිනි කඳ නොවන්නේය
මමද සියලු සත්වයෝ - අනන්ත දුක් ගිනි කඳ දෙවන සසරින් මිදෙත්වා///

මටද හැම දෙනාටද තණ්හා උපාදානයෝ අනිච්චයි දුක්කයි අනත්තයි
තණ්හා උපාදානයෝ නිරෝධ වෙත්වා
මටද හැම දෙනාටද සියලු තණ්හා උපාදානයෝ අනිච්චයි දුක්කයි අනත්තයි
සියලු තණ්හා නිරෝධ වෙත්වා
සියලු උපාදානයෝ නිරෝධ වෙත්වා

මටද හැම දෙනාටද සියලු තණ්හා අනිච්චයි දුක්කයි අනත්තයි
සියලු තණ්හා නිරෝධ වෙත්වා
සියලු උපාදානයෝ අනිච්චයි දුක්කයි අනත්තයි
සියලු උපාදානයෝ නිරෝධ වෙත්වා

සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති
යදා පඤ්ඤාය පස්‌සති
අථ නිබ්බින්දති දුක්‌ඛෙ
ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

සබ්බේ සංඛාරා දුක්‌ඛාති
යදා පඤ්ඤාය පස්‌සති
අථ නිබ්බින්දති දුක්‌ඛෙ
ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

සබ්බේ ධම්මා අනත්තානි
යදා පඤ්ඤාය පස්‌සති
අථ නිබ්බින්දති දුක්‌ඛෙ
ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව