සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD015-37
සමාපත්ති ලබන අයුරු.
1. යේ බ්‍රාහ්මනා වේදගූ සබ්බ ධම්මේ ගාථාව විස්තර කර දෙන්න.
2. නෙත් අඩවන් කරනවා කියන්නේ කුමක්ද?
3. කය කුනු ගොඩක් සේ හා බුදුන් ගේ ශ්‍රී ශරීරය
1:04:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යේ බ‍්‍රාහ්මණා වේදගු සබ්බ ධම්මේ
තේ මේ නමෝ තේච මං පාලයන්තූ
නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා
නමෝ විමුත්තානං නමෝ විමුත්තියා

අලංකතෝ චේපි සමං චරෙය්‍ය
සන්තෝ දන්තෝ නියතෝ බ්‍රහ්මචාරී
සබ්බේසු භූතේසු නිධාය දණ්ඩං
සො බ්‍රාහ්මණෝ, සෝ සමනෝ, ස භික්ඛු
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව