සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD022-11
ධර්ම දේශනා 1
නාහං ආනන්ද මුට්ඨස් සතිස්ස අසම්මජානස්ස ආනාපාන සති භාවනා වදාමී.
1:21:56
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව