සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-08
සබ්බේ සත්තා අවේරා හොන්තු කර්මස්ථානය විග්‍රහය
සබ්බේ සත්තා අවේරා හොන්තු විග්‍රහය

සබ්බේ සත්ථා අවේරා හොන්තූ
අභ්‍යාපජ්ජා හොන්තූ
අනීඝා හොන්තූ
සුඛී අත්තානං පරිහරණතූ
යථා ලද්ද සම්පත්තියෝ, ම විඝච්චන්තු
සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා


08:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව