සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-38
නාථ වීමට අවශය ධර්ම
නාථ කරන ධර්ම ගැන පැහැදිලි කර දෙන්න. ඇස, කය, නාසය, දිව, කය යන සියළුම දේට මනස මුල් වන නිසා මෙසේ භාවනා කිරීම හොදද? “ මනස අසාරයි, අරමුණු අසාරයි, අරමුණු නිසා හටගන්නා විඤ්ඤාණය අසාරයි, අරමුණු නිසා හටගන්නා ස්පර්ශය අසාරයි, අරමුණු නිසා හටගන්නාවූ තණ්හාව අසරයි.”
12:22
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව