සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-07
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 6 - කායානුපස්සනාවට අයිති අනාපානසතිය විග්‍රහය (1-5)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -6)
18:57
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පරිමුඛං සතිං උපට්ඨපෙත්වා, හන්දා මයං ආනන්ද සබ්බේ සංඛාරා අනස්සාසිකා, චත්තාරෝ අස්සසාසෝ අධිගහෝති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව