සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-18
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 17- ආනාපාන සති භාවනාව වැඩීමට පියවර සකස් කර ගැනීම (2-2)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -17)
21:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ඉති අජ්ඣත්තං වා කායේ කායානුපස්සී විහරති, බහිද්ධාවා කායේ කායානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්ත බහිද්ධා වා කායේ කායානු පස්සී විහරති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව