සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-20
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 19- කායානුපස්සනාවට අයිති ඉරියාපථ භාවනාව(2-2)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -19)
21:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පුනච පරං භික්ඛවේ භික්ඛු අභික්කන්තේ
පටික්කන්තේ සංපජානකාරී හෝතී. ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පපජානාකාරී හෝති. සංඝාඨි පත්ත චීවර ධාරෙන සම්පපජානාකාරී හෝති...
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව