සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-22
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 21 - කායානුපස්සනාවට අයිති ධාතු මනසිකාර භාවනාව
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -21)
20:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පුන ච පරං භික්‌ඛවේ භික්‌ඛු ඉමේව කායං යථාඨිතං යථාපජිහිතං ධාතුසෝ පච්චවෙක්‌ඛති. අත්ථි ඉමස්‌මිං කායේ පඨවිධාතු ආපෝධාතු තේජෝධාතු වායෝධාතූති

අත්ථි ඉමස්මිං කායේ කේසා, ලෝමා, නඛා, දන්තා, තචො, මංසං, නහරු, අට්ඨි, අට්ඨිමිඤ්ජා, වක්කං හදයං, යකනං, කිලෝමකං, පිහකං, පප්ඵාසං, අන්තං, අන්තගුණං, උදරියං, කරීසං, මත්ථලුංගං, පිත්තං, සෙම්හං, පුබ්බෝ, ලෝහිතං, සේදෝ, මේදෝ, අස්සු, වසා, බේලෝ, සිංඝානිකා, ලසිකා, මුත්තං

යාවදේව ඤාණමත්තාය, පතිස්සතිමත්තාය, අනිස්සිතෝච විහරති නච කිඤ්චි ලෝකේ උපාදියති

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව