සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-23
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 22 - කායානුපස්සනාවට අයිති නවසීවථික භාවනාව (1-3)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -22)
21:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
(පඨමං සීවථිකං)
පුන ච පරං භික්ඛවේ භික්ඛු සෙය්‍යථාපි පස්සෙය්‍ය සරීරං සීවථිකාය ඡඩ්ඩිතං එකාහමතං වා ද්විහමතනං වා තීහමතනං වා උදුමාතකතං විනීලකං විපුබ්බකජාතං, සො ඉමමේව කායං උපසංහරති: අයම්ම්පි ඛො කායො එවන්ධම්මෝ ඒවංධම්මෝ ඒවංභාවී ඒතං අනතීතොති.

මේ කය මැරිල යම් දවසක කුණු වෙනවා
ඇට කටු දිරල මහ පොළොවට පස් වෙනවා
හැඩ වැඩ කියල මෝඩයෝ මෙහි රැවටෙනවා
අතහැර මිදුන දවසට නිවනම වෙනවා

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව