සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-25
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 24 - කායානුපස්සනාවට අයිති නවසීවථික භාවනාව (3-3)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -24)
22:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
(පඤ්චමං සීවථිකං)
පුන ච පරං භික්ඛවෙ, භික්ඛු සෙය්‍යථාපි පස්සෙය්‍ය සරීරං සීවථිකාය ඡඩ්ඪිතං අට්ඨිසඞ්ඛලිකං අපගතමංසලොහිතං න්‌හාරුසම්‌බද්ධං. සො ඉමමෙව කායං උපසංහරති: ‘අයම්‌පි ඛො කායො එවංධම්‌මො එවම්භාවී එතං අනතීතො’ති.

(ඡට්ඨං සීවථිකං)
පුන ච පරං භික්ඛවෙ, භික්ඛු සෙය්‍යථාපි පස්සෙය්‍ය සරීරං සීවථිකාය ඡඩ්ඪිතං අට්ඨිකානි අපගතසම්බන්‍ධානි දිසාවිදිසාසු වික්ඛිත්තානි අඤ්ඤෙන හත්‍ථට්ඨිකං අඤ්ඤෙන පාදට්ඨිකං අඤ්ඤෙන ගොප්‌ඵට්‌ඨිකං අඤ්‌ඤෙන ජඞ්‌ඝට්‌ඨිකං අඤ්‌ඤෙන ඌරුට්‌ඨිකං අඤ්‌ඤෙන කටට්‌ඨිකං අඤ්‌ඤෙන ඛන්‍ධට්‌ඨිකං අඤ්‌ඤෙන ගීවට්‌ඨිකං අඤ්‌ඤෙන දන්‌තට්‌ඨිකං අඤ්‌ඤෙන සීසකටාහං. සො ඉමමෙව කායං උපසංහරති: ‘අයම්‌පි ඛො කායො එවංධම්‌මො එවම්භාවී එතං අනතීතො’ති.

(සත්තමං සීවථිකං)
පුන ච පරං භික්‌ඛවෙ, භික්‌ඛු සෙය්‍යථාපි පස්‌සෙය්‍ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ්‌ඩිතං අට්‌ඨිකානි සෙතානි සඞ්‌ඛවණ්‌ණුපනිභානි, සො ඉමමෙව කායං උපසංහරති: ‘අයම්‌පි ඛො කායො එවංධම්මො එවම්භාවී එතං අනතීතො’ති.

(අට්ඨමං සීවථිකං)
පුන ච පරං භික්‌ඛවෙ, භික්‌ඛු සෙය්‍යථාපි පස්‌සෙය්‍ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ්‌ඩිතං අට්‌ඨිකානි පුඤ්ජිකතානි තෙරොවස්සිකානි. සො ඉමමෙව කායං උපසංහරති: ‘අයම්‌පි ඛො කායො එවංධම්මො එවම්භාවී එතං අනතීතො’ති.

(නවමං සීවථිකං)
පුන ච පරං භික්‌ඛවෙ, භික්‌ඛු සෙය්‍යථාපි පස්‌සෙය්‍ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ්‌ඩිතං අට්‌ඨිකානි පූතීනි චුණ්ණකජාතානි, සො ඉමමෙව කායං උපසංහරති ‘අයම්‌පි ඛො කායො එවංධම්මො එවම්භාවී එතං අනතීතො’ති.


මස් ලේ නැති ඇට බලු ලෙව කන්නේ
කුස් පිරුමක් පලයක් නො ලබන්නේ
ලෙස් ඒ සැපතෙහි ලොබ නො සිතන්නේ
දොස් නො පෙනෙනු මිස දුක් මයි වන්නේ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව