සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-35
උතුරු සලුව යනු.
එක දිගට දින තුනක් අටසිල් සමාදම් වීමේදී අතරතුර පිරිසිදු වීම සදහා උතුරු සළුව ගැලවීම සිලයට කිසියම් බලපෑමක් වෙනවාද?
කර්මස්ථාන අර්ථ පැහැදිලි කර දෙන්න. මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ විතරාගී වෙත්වා, විත දෝෂි වෙත්වා,විතමොහි වෙත්වා.
12:58
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව