සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-19
සංඥා නිරෝධය නිවනද?
තමන්ට අරමුනක් එනවිට එහි ඇතිවන නැතිවන ස්වාභාවය බැලිම පංචස්කන්ද ධර්ම වන රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන සියල්ලටම බහා බැලිය යුතුද? මෙයින් ක්ෂනික සංඥා නිරෝධයත් ඇතිවන විදිය පහදාදෙන්න.
07:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අවිද්‍යා යත්තේව අසේස විරාග නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ [00:47]
සංඛාර නිරෝධා විඤ්ඤාණ නිරෝධෝ
විඤ්ඤාණ නිරෝධා නාම-රූප නිරෝධෝ
නාම-රූප නිරෝධා සළායතන නිරෝධෝ
සළායතන නිරෝධා ඵස්ස නිරෝධෝ
ඵස්ස නිරෝධා වේදනා නිරෝධෝ
වේදනා නිරෝධා තණ්හා නිරෝධෝ
තණ්හා නිරෝධා උපාදන නිරෝධෝ
උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධෝ
භව නිරෝධා ජාති නිරෝධෝ
ජාති නිරෝධා ජරා මරණං සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති
ඒවමේතස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නිරෝධෝ හෝති

සංඥා වේදයිත නිරෝධය [01:43]

ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං [03:31]
යදිදං සබ්බ සංඛාර සමථෝ
සබ්බූපධි පටිනිස්සග්ගෝ
තන්හක්ඛයෝ, විරාගෝ, නිරෝධෝ, නිබ්බානංති

දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං [07:12]
සුතේ සුත මත්තං
මුතේ මුත මත්තං
විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තං භවිස්සති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව