සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-30
පටිච්චසමුප්පාදය පිළිබදව.
මා ඇසූ ප්‍රශ්නයකදී ඔබ වහන්සේ පටිච්ච පමුප්පාද දෙකක් ඇති බව සදහන් කලා. මා හිතන ආකාරයට අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගන්නා පටිචිච පමුප්පාදයත්, චක්කුංඡ පටිච්ච රූපේච උප්පච්චති චක්කු විඤ්ඤානං යන පටිච්ච පමුප්පාදයත් දෙක නම් අවිද්‍යාවෙන් පටන් ගන්න තැන අනිත් පටිච්ච පමුප්පාදය සහ බවයත් පැහැදිලි කර දෙන්න.
11:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව