සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-10
ආත්මභාව පිලිබදව.
ඕලාරිකො අත්ථ පටිලාභෝ, මනෝමයෝ අත්ථ
පටිලාභෝ, අරූපිනෝ අත්ථ පටාලාභෝ පැහැදිලි කර දෙන්න.
35:59
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (33 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව