සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-17
නාමගොත්තං න ජීරති
නාමගොත්තං නජීරතී ධර්මානු කූලව පහදා දෙන්න.
11:49
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
මතක
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
"රූපං ජීරති මච්චානං නාමගොත්තං න ජීරති"
නජීරති සූත්‍රය - දේවතා සංයුක්තය - සංයුක්ත නිකාය 1
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව