සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD069-23
වස්තු රූපය ඇසුරෙන් චිත්තජ සහ කර්මජ රූප ඇතිවන ආකාරය.
හදවතේ විඤ්ඤාණය පහලවි එයින් කර්මජ රූප හා චිත්තජ රූප ඇතිවන ආකාරය පැහැදිලි කරදෙන්න. චිත්තජ රූප සහ කර්මජ රූප වල වෙනසක් තිබේද?
10:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව