සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD071-49
අත්තකිලමතානු යෝගය සහ කාමසුකල්ලිකානු යෝගය විස්තර කිරීම.
අත්තකිලමතානු යෝගය සහ කාමසුකල්ලිකානු යෝගය පැහැදිලිකර දෙන්න.
11:23
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
අත්තකිලමතානුයෝගය
කාමසුඛල‍්ලිකානුයෝගය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව