සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-12
සෝවාන් වන්නේ කෙසේද?
යමෙකු සෝවාන් මාර්ගයට පැමින ඇති බව දැන ගන්නේ කෙසේද? සෝවාන් වන්නේ බන ඇසීමෙන් පමනක්ද?
07:26
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:

[දේවතා:]
කෙනස්‌සු බජ්‌ඣතී ලොකො, කිස්‌ස විනයාය මුච්‌චති,
කිස්‌සස්‌සු විප්‌පහාණෙන සබ්‌බං ඡින්‌දති බන්‌ධනන්‌ති.

[භගවා:]
ඉච්‌ඡාය බජ්‌ඣතී ලොකො ඉච්‌ඡාවිනයාය මුච්‌චති,
ඉච්‌ඡාය විප්‌පහාණෙන සබ්‌බං ඡින්‌දති බන්‌ධනන්‌ති.

ඉච්ඡා සුත්‍රය, දෙවතා සංයුත්තං, සං.නිකාය-1

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව