සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-42
සත්‍ය දැන ගත්තත් රාග ද්වේෂ අඩු නොවන්නේ මන්ද?
සත්‍ය දැන ගත්තත් කිසිදු රාග ද්වේෂ අඩු නොවන්නේ මන්ද?
09:01
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
දුක්ඛා පටිපදා දන්‍ධා භිඤ්ඤාය
දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පා භිඤ්ඤාය
සුඛා පටිපදා දන්‍ධා භිඤ්ඤාය
සුඛා පටිපදා ඛිප්පා භිඤ්ඤාය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව