සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-40
ආනාපාන සති භාවනාව සහ එම සමාධිය පිලිබදව.
ආනාපාන සති භාවනාව සහ ආනාපාන සති සමාධිය බුදුහිමියන් සතර සතිපට්ඨානය ධර්ම බොජ්ජංග ධර්ම........ පිලිබදව.
40:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව