සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-03
"දුක්ඛේ අනිච්ච සංඥාව" සහ "දුක්ඛේ අනත්ථ සංඥාව" පිලිබඳ විග්‍රහයක්
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, දුක්ඛේ අනිච්ච සංඥාව සහ දුක්ඛේ අනත්ත සංඥාව පිළිබඳ විග්‍රහයක් කර දෙන්න.
23:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
භාවනාව, අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලීම, සංඛාර, කැමතිසේ නැති ලෝකය, සංඛාර දුක්ඛ, විපරිනාමයට පත්වී වැනසීම, බ්‍රහ්ම අත්බව, කැමතිසේ නැත්නම් අසාරයි දුකයි, පෙළීම, අනිච්ඡානුපස්සනාව, දුක්ඛානුපස්සනාව, අනත්ථානුපස්සනාව, සංඛත, විපරිණාම දුක්ඛ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව