සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-07
දැකීම දැකීම් මාත්‍රයක් පමණයි, ඇසීම ඇසීම් මාත්‍රයක් පමණයි
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, "දැකීම දැකීම් මාත්‍රයක් පමණයි, ඇසීම ඇසීම් මාත්‍රයක් පමණයි;" මෙය පැහැදිලි කර දෙන්න...
11:16
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
අරමුණ
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
දිට්ඨේව දිට්ඨමත්තං, සුතේව සුතමත්තං, මුත්තේව මුත්තමත්තං, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තං. අරමුණ වචනයේ නිරුක්ති - අරය උල් කිරීම
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව