සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-08
පටිච්චසමුප්පාදය ක්‍රියාත්මක වන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් පමණක්ද?
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, "පටිච්ච සමුප්පාදය" යන්නට නිරුක්ති අර්ථ ලෙස "පටිච්ච සම උප්පාද" ලෙස ගැනීමට වඩා "පටිච්ච සම උත්පාද" ලෙස ගැනීම ඉතා නිවැරදි බව ඔබවහන්සේගේ දේශනාවක සඳහන් වුණා. මෑතකදී යම් ස්වාමීන්වහන්සේනමක් විසින් "හේතුං පටිච්ච සම්භූතං" යන්න අනුව "පටිච්ච සං උත්පාද" ලෙස ගැනීම නිවැරදි බව සඳහන් කළා.

මාගේ ප්‍රශ්නය වන්නේ හේතුප්‍රත්‍යයෙන් පමණක් පටිච්ච සමුප්පාදය අර්ථදැක්වීම නිවැරදි ද යන්නත්, අනෙත් ප්‍රත්‍ය විසිතුන නොමැතිව පටිච්ච සමුප්පාදය ක්‍රියාත්මක විය හැකි ද යන්නයි.

අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මෙය පහදාදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමු.
22:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සම්භූතං
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පටිච්චසමුප්පාදය; සූ විසි පට්ඨානය; ලෝභ, ද්වේශ, මෝහ, අලෝභ, අද්වේශ, අමෝහ මූලික ප්‍රත්‍යය හය; තන්හක්ඛයෝ සබ්බ දුක්ඛං ජිනාතී; යේ ධම්මා හේතුප්පභවා, තේසං හේතු තථාහතෝ ආහ..; අප්‍රමාණ සූත්‍රය;
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව