සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-20
මත්පැන් පානය දස අකුසල් වලට අයත් නොවේ ද?
ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස, දස අකුසල් වලට පංච දුශ්චරිතයේ එන සියල්ල අන්තර්ගත වූවත් සුරාමේරය දුශ්චරිතය අඩංගු වන්නේ නැත. එනම්, මත්පන්-මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් අන්‍යන් ට හානියක් සිදු නොකරන්නේ නම්, එයින් අකුසලයක් සිදු වන්නේ නැත්ද?? සිදු වන්නේ එම මොහොතට පමණක් තමා ප්‍රමාදයට ලක් වීම පමණ ද?

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය දුගතියට හේතු වන අයුරු පහදා දෙන්න...
27:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
කුසල්
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පන්සිල්, පංච ශික්ෂා, පංච දුශ්චරිත - පස් පවු - දස අකුසල් අතර ඇති වෙනෙස;

පහාන සීල, වේරමණී සීල, චේතනා සීල, සංවර සීල, අවිතික්කම සීල - පන්සිල්;

යං සමාදානං තං වතං, සංවරට්ඨේන සීලං - ගාථා අර්ථය;

සබ්බ පාපස්ස අකරණං - කුසලස්ස උපසම්පදා ගාථාව ශික්ෂා වලට සම්බන්ධ වන අයුරු.

ආරති, විරති, පටිවිරති, වේරමණී විග්‍රහයන් - පටිසම්භිදා මග්ගප්‍රකරණය / මහානාම සූත්‍රය.

සරාගයෙන්, මිහිරියාවෙන් මත් වී, ප්‍රමාද වී, ලෝකයට බැඳී කටයුතු කිරීම - සුරා මේරය මජ්ජ පමාද ඨාන වේරමණී....

කුසල් - අකුසල් විග්‍රහය ලෝකයට සාපේක්ෂකව හා නිවනට සාපේක්ෂකව
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (25 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව