සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD102-04
බුදු අණ කැඩීම හෙවත් ආණාවිතික්‌කම ආවරණය කුමක්ද?
බුද්ධ ආඥාව, කුසලය පුරණය කිරීම, කුසල් සිත් 8 කුමක්ද?
17:59
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සබ්බ පාපස්ස අකරනං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං එතං බුද්ධාන සාසනං.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව