සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Karmasthana-1-02
ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනාව - මෛත්‍රී කර්මස්ථාන, විදසුන් කර්මස්ථාන
1:32:11
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* නමස්කාරය - 00:00:00
* සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච - 00:00:38
* යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු - 00:01:32
* විපස්සිස්ස නමත්ථු (සත් බුදු වන්දනාව) - 00:02:09
* ඉතිපි සෝ භගවා (බුදු ගුණ වන්දනාව) - 00:04:45
* ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ (දම් ගුණ වන්දනාව) - 00:05:26
* සුපටිපන්නෝ භගවතෝ (සඟ ගුණ වන්දනාව) - 00:05:57
* කායේන වාචා චිත්තේන (කමා කිරීම) - 00:07:19
~~~
* ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව - 00:08:35
* මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද, මහා දුක් කඳ වන්නේය - 00:12:05
* අහං අවේරෝ හෝමි - දස දිසා සහිතව - 00:22:14
* න පරෝ පරං නිඛුබ්බේත - 00:25:00
* ඉතිපි සෝ භගවා - 00:26:24
* මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයන් කෙරෙහි රාග බන්ධන නිරෝධයි - 00:27:39
* මුනින්දෝ හෝති නමෝ බුද්ධෝ - 00:29:23
* මේ ආත්ම භාවය මොහොතින් මොහොත ගෙවි ගෙවී ගොස් විනාසයට පත් වන්නේමය - 00:30:08
* චක්ෂුසයෝ අනිච්චයි, දුක්ඛයි, අනත්ථයි... - 00:34:00
* ඇස ඇවිල ගත්තේය, රූපයෝ ඇවිලගත්තේය... - 50:46:00
* මේ කය මැරිලා යම් දවසක කුණු වෙනවා... - 01:03:53
* සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති, යදා පඤ්ඤාය ඵස්සති... - 01:05:22
* අනිච්චාවත සංඛාරා, උප්පාද වය ධම්මිනෝ.. - 01:06:39
* කාම ලෝක අනාතයි, රූප ලෝක අනාතයි - 01:07:18
* මට ද, හැම දෙනාටම, තුච්ඡ වූ, නින්දිත වූ, ලාමක වූ... - 01:14:25
* මල පර වෙන ලෙස කය පරවෙනවා... - 01:15:39
* මටද, හැම දෙනාටද අවිජ්ජා සංඛාර නිරෝධ වෙත්වා.. - 01:16:08
* පෙණ පෙඬුව අසාරයි - රූපය අසාරයි, දිය බුබුල.. - 01:17:53
* කේසා, ලෝමා, නඛා, දන්තා, තචෝ - තචෝ, දන්තා... - 1:18:40
* ඒතං සංතං, ඒතං පණීතං, යදිධං සබ්බ සංඛාර සමතෝ, සබ්භූපදි... - 01:19:00
* ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධි මූලේ - අහෝසි මාරස්ස... - 01:19:32
* මුනිඳු පුදන මගෙ සිත ආලෝකයි, මුනිඳු පුදන මගෙ... - 01:19:59
* අවිඳු අඳුර බිඳෙත්වා, අමා එළිය නැඟෙත්වා, සසර... - 01:23:08
* අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි - 01:23:54
* කායේන සංවරෝ සාධූ, සාධු වාචාය සංවරෝ, මනසා... - 01:25:02
* සබ්බේපි මේ පියේහී මනාපේහි නා නා භාවෝ... - 01:25:27
* ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා, සංතුට්ඨී පරමං ධනං - 01:26:22
* සම්මා සම්බුදු සරණයි, මමද සියළු ලෝක සියළු සත්ත්වයෝ සෝතාපන්න.. - 01:26:47
* සබ්බ පාපස්ස අකරණං, කුසලස්ස උපසම්පදා... - 01:27:56
* නත් ථි මේ සරණං අඥ්ඥං, බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ... - 01:28:21
~~~~
* පුන්‍යානුමෝදනාව - 01:29:12
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (37 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව