සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Karmasthana-1-04
දීර්ඝ කර්මස්ථාන එකතුව - චක්ෂුසයෝ අනිච්චයි..., ඇස ඇවිලගත්තේය..., කාම ලෝක අනාථයි
චක්ෂුසයෝ අනිච්චයි, දුක්ඛයි, අනත්ථයි... / ඇස ඇවිලගත්තේය, රූපයෝ ඇවිලගත්තේය... / කාම ලෝක අනාථයි - දීර්ඝ කර්මස්ථාන
1:06:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* නමස්කාරය - 00.00
* සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච - 00:00:37
* යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු - 00:01:33
* සත් බුද්ධ වන්දනාව - 00:02:10
* තෙරුවන් (සූ විසි) ගුණ නමස්කාරය - 00:04:45
* කායේන වාචා චිත්තේන - 00:07:19
~~~~~
* චක්ෂුසයෝ අනිච්චයි, දුක්ඛයි, අනත්ථයි, මම යැයි ගැනීමට, මගේ යැයි ගැනීමට, මගේ ආත්මයයි ගැනීමට සුදුසු නොවන්නෝමය, රූපයෝ අනිච්චයි..., චක්ඛු විඤ්ඤාණයෝ..., චක්ඛු සම්ඵස්සයෝ..., චක්ඛු සම්ඵස්සජා වේදනාවෝ... - 00:08:35

* ඇස ඇවිලගත්තේය, රූපයෝ ඇවිලගත්තේය, චක්ඛු විඤ්ඤාණයෝ ඇවිලගත්තේය, චක්ඛු සම්ඵස්සයෝ..., චක්ඛු සම්ඵස්සජා වේදනාවෝ..., කුමකින් ඇවිලගත්තේද? රාග ගින්නෙන් ඇවිලගත්තේය, ද්වේෂ ගින්නෙන් ඇවිලගත්තේය, මෝහ ගින්නෙන්.., ජාති..., ජරා..., මරණ..., සෝක..., පරිදේව..., දුක්ඛ..., දෝමනස්ස..., උපායාස..., - 00:25:52

* කාම ලෝක අනාථයි, රූප ලෝක..., අරූප..., සියලු ලෝක..., සත්ව ලෝක..., සංඛාර ලෝක..., සතර අපා... - 00:39:01
~~~~~

* ඉතිපි සෝ භගවා..., සබ්බ බුද්ධානුභාවේන, සබ්බ ධම්මානු..., සබ්බ සංඝානු... සබ්බ රෝග විනස්සතු... - 00:59:59
* එත්තාවතාච අම්හේහි... - 1:03:40
* තිස්ස ලියනගේ මහතාට පුන්‍යානුමෝදනාව - 1:05:40
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (27 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව