සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Karmasthana-1-05
දස දිගට අරිය මෙත් වැඩීම, විදර්ශනා කර්මස්ථාන, ආලෝක කර්මස්ථාන එකතුව
දස දිග අරිය මෙත් වැඩීම, මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා දුක් කඳ වන්නේය..., මේ ආත්මභාවය මොහොතින් මොහොත ගෙවි ගෙවී ගොස් විනාසයට පත්වන්නේමය..., අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි..., අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි..., බුද්ධ සුරිය ආලෝකයෙන් ආලෝක වෙත්වා..., මමද සියලු සත්වයෝ ත්‍රිවිධරත්නාලෝකයෙන් ආලෝක වෙත්වා
49:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* නමස්කාරය - 00.00
* සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච - 00:00:37
* යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු - 00:01:33
* සත් බුද්ධ වන්දනාව - 00:02:10
* තෙරුවන් (සූ විසි) ගුණ නමස්කාරය - 00:04:45
* කායේන වාචා චිත්තේන - 00:07:19
~~~~~
* පෙරදිග වසන සත්වයෝද, පෙර අනුදිග..., - 00:08:35

* මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා දුක් කඳ වන්නේය, මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා දුක් කඳ නොවන්නේය, මමද සියලු සත්වයෝ මහා දුක් කඳ දෙවන සසරෙන් මිදෙත්වා, මහා රෝග කඳ... - 00:12:05

* මේ ආත්මභාවය මොහොතින් මොහොත ගෙවි ගෙවී ගොස් විනාසයට පත්වන්නේමය, සියලු ආත්මභාවයෝ... - 00:22:14

* අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි... - 00:26:05

* අවංක වෙමි, පිවිතුරු වෙමි, පිරිසිදු වෙමි, පබසර වෙමි... - 00:29:43

* බුද්ධ සුරිය ආලෝකයෙන් ආලෝක වෙත්වා, ආලෝක වෙත්වා, ආලෝක වෙත්වා... - 00:33:38

* මමද සියලු සත්වයෝ ත්‍රිවිධරත්නාලෝකයෙන් ආලෝක වෙත්වා, නිවන් සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා - 00:37:57
~~~~~

* ඉතිපි සෝ භගවා..., සබ්බ බුද්ධානුභාවේන, සබ්බ ධම්මානු..., සබ්බ සංඝානු... සොත්ථිමේ හෝතු සබ්බදා, සොත්ථි තේ හෝතු සබ්බදා - 00:42:41
* එත්තාවතාච අම්හේහි... - 00:46:24
* තිස්ස ලියනගේ මහතාට පුන්‍යානුමෝදනාව - 48:25
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව