සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Karmasthana-1-06
දීර්ඝ කර්මස්ථාන එකතුව - විදසුන් කර්මස්ථාන
1:38:05
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* නමස්කාරය - 00.00
* සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච - 00:00:37
* යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු - 00:01:33
* සත් බුද්ධ වන්දනාව - 00:02:10
* තෙරුවන් (සූ විසි) ගුණ නමස්කාරය - 00:04:45
* කායේන වාචා චිත්තේන - 00:07:19
~~~~~
* පෙරදිග වසන සත්වයෝද, පෙර අනුදිග..., - 00:08:36

* මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා දුක් කඳ වන්නේය, මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා දුක් කඳ නොවන්නේය, මමද සියලු සත්වයෝ මහා දුක් කඳ දෙවන සසරෙන් මිදෙත්වා, ... - 00:12:06

* බුද්ධ සුරිය ආලෝකයෙන් ආලෝක වෙත්වා, ආලෝක වෙත්වා, ආලෝක වෙත්වා... - 00:22:14

* මුනිඳු පුදන මගෙ සිත ආලෝකයි, මුනිඳු පුදන මගෙ ගත ආලෝකයි, ... - 00:26:30

* මේ කය මැරිලා යම් දවසක කුණු වෙනවා... - 00:30:13

* කැඩෙන දේ කැඩෙත, බිදෙන හැම දේ බිදෙත, ... - 00:34:23

* කැඩෙන දාක කය කැඩුනාවේ, බිදෙන දාක කය බිදුනාවේ, ... - 00:38:25

* සම්මා සම්බුදු සරණයි, මමද සියළු ලෝක සියළු සත්ත්වයෝ සියළු වින දොසින් නිදහස් වෙත්වා ... - 00:41:39

* මටද හැමදෙනාටද තුච්ච වූ නින්දිත වූ ලමක වූ පංච කාමයෝ, රාග, ද්වේශ, මෝහයෝ නිරෝධ වෙත්වා... - 00:45:23

* අහං අවේරෝ හෝමි, අභ්‍යාපජ්ජෝ හෝමී... - 00:48:54

* සබ්බේ සත්තා අවේරා හොන්තු, අභ්‍යාපජ්ජා හොන්තු... - 00:52:33

* සබ්බ ලෝකේ සබ්බේ සත්තා අවේරා හොන්තු, අභ්‍යාපජ්ජා හොන්තු,... - දස දිසා සහිතව - 00:55:01

* නත් ථි මේ සරණං අඥ්ඥං, බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ... - 00:59:22

* මල පරවන ලෙස කය පරවනවා, මල මැලවෙන ලෙස කය මැලවෙනවා ... 1:03:47

* කේසා, ලෝමා, නඛා, දන්තා, තචෝ - තචෝ, දන්තා... 1:06:17

* අවිඳු අඳුර බිඳෙත්වා, අමා එළිය නැඟෙත්වා, සසර... - 1:15:07

* දුක්ඛප්පත්තා ච නිද්දුක්ඛා, භයප්පත්තා ච නිබ්භයා ... - 1:19:44

* සබ්බ පාපස්ස අකරණං, කුසලස්ස උපසම්පදා... - 1:23:48

* මුනින්දෝ හෝති නමෝ බුද්ධං මාර සේනා පවජ්ජති ... - 1:27:43
~~~~~

* ඉතිපි සෝ භගවා..., සබ්බ බුද්ධානුභාවේන, සබ්බ ධම්මානු..., සබ්බ සංඝානු... සොත්ථිමේ හෝතු සබ්බදා, සොත්ථි තේ හෝතු සබ්බදා - 1:31:23
* එත්තාවතාච අම්හේහි... - 1:34:05
* තිස්ස ලියනගේ මහතාට පුන්‍යානුමෝදනාව - 1:36:00
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (39 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව