සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Karmasthana-1-07
දස දිගට අරිය මෙත් වැඩීම සහ විදර්ශනා කර්මස්ථාන එකතුව
දස දිග අරිය මෙත් වැඩීම, මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා දුක් කඳ වන්නේය..., කාම ලෝක අනාතයි, රූප ලෝක අනාතයි, අරූප ලෝක අනාතයි, ..., රූප ලෝක අනාතයි, වේදනා ලෝක අනාතයි, සංඥා ලෝක අනාතයි, ...,මට ද, හැම දෙනාටම, තුච්ඡ වූ, නින්දිත වූ, ලාමක වූ පංච කාමයෝ, රාග, ද්වේශ, මෝහයෝ නිරෝධ වෙත්වා
50:45
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* නමස්කාරය - 00.00
* සම්බුද්ධේ අට්ඨ වීසංච - 00:00:37
* යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු - 00:01:33
* සත් බුද්ධ වන්දනාව - 00:02:10
* තෙරුවන් (සූ විසි) ගුණ නමස්කාරය - 00:04:45
* කායේන වාචා චිත්තේන - 00:07:19
~~~~~

* ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව වැඩීම (අවකාශ සහිතව) - 00:08:36

* මේ සසර පැවැත්මක් වන්නේද මහා දුක් කඳ වන්නේය, මේ සසර පැවැත්මක් නොවන්නේද මහා දුක් කඳ නොවන්නේය, මමද සියලු සත්වයෝ මහා දුක් කඳ දෙවන සසරෙන් මිදෙත්වා, ... - 00:12:05

* කාම ලෝක අනාතයි, රූප ලෝක අනාතයි, අරූප ලෝක අනාතයි, ... - 00:22:14

* රූප ලෝක අනාතයි, වේදනා ලෝක අනාතයි, සංඥා ලෝක අනාතයි, ... - 00:28:35

* මට ද, හැම දෙනාටම, තුච්ඡ වූ, නින්දිත වූ, ලාමක වූ... - 00:35:55
~~~~~

* ඉතිපි සෝ භගවා..., සබ්බ බුද්ධානුභාවේන, සබ්බ ධම්මානු..., සබ්බ සංඝානු... සොත්ථිමේ හෝතු සබ්බදා, සොත්ථි තේ හෝතු සබ්බදා - 00:44:01
* එත්තාවතාච අම්හේහි... - 00:47:45
* තිස්ස ලියනගේ මහතාට පුන්‍යානුමෝදනාව - 00:49:37
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව