සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-01-01
පටිසන්ධිය, අනුශය ඇතුළු අභිධර්ම විග්‍රහයක්
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සම්මා
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
"ඔක්කන්ති ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චේන පච්චයෝ"

"පටිසන්ධි ඛනේ විපාකා අව්‍යාකතානං කටත්තාච රූපානං කම්ම පච්චේන පච්චයෝ"

"හොඳ බණ්ඩක්කා" උපමාව

කෝප්පයක් පහල වීම පටිච්චසමුප්පාදයට අනුව

"මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා – මනෝ සෙට්ඨා මනෝ මයා"
"මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා – මනෝ සෙට්ඨා මනෝ ජවා"
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (34 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව