සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-35
නිමිති ගැනීම පිළිබඳව (නිමිත්තග්‍රාහී වීම)
- නිමිති ගැනීම, ලෝභයෙන් ද්වේශයෙන් මෝහයෙන් ග්‍රහණය කරගැනීම,
- ආහාර නිරෝධයෙන් විඤ්ඤාණ නිරෝධය , මනස තුන්කල් අරමුණු කරදීම, ඡන්ද රාගයෙන් අරමුණු නොකිරීම,
- ඡන්ද රාගය දුරුකිරීම, දුක්ඛේ ඤානං යනු දුක් ගොඩනැගෙන්නේ මෙහෙමයි කියල දකින නුවන බව, මම කියා අල්ලාගන්න දෙයක් නැති බව
දුටුවිට සක්කාය දිට්ඨිය දුරුවීම, ස්කන්ධ 5 එකතුවීමේදී අපට දැනෙන සංඤා මායාවට මම කීම, දිගට යන මමෙක් නැතිවීම සහ ඒ ඒ තැන
ඇතිවන පංචස්කන්ධය අරඹයා මම සංඤාව ඇතිවීම,
- අනිච්ච => අනිමිත්ත, දුක්ඛ => අප්පණිහිත, අනත්ත => සුඤ්ඤත
- සද්ධා විරිය ප්‍රඥා
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
- ඒව මේ තේසං යථාවභූතං සම්මපඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං

- අනිච්චං ඛයට්ටෙන, දුක්ඛං භයට්ඨේන, අනත්ථනං අසාරඛයට්ටේන

- බුද්ධෙ කංකති, ධම්මෙ කංකති, සංඝෙ කංකති,පුබ්බන්තෙ, අපරන්තේ, පුබ්බංච අපරන්තේ, සික්ඛාය, ඉදංපච්චයතා කංකති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව