සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-41
ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව (සිවු වන සෝතාපත්ති අංගය) පිළිබඳව
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පානාතිපාතා භික්කවේ අධම්මෝ පාණාතිපාතා වේරමණී ධම්මෝ
අදින්නාදානා භික්කවේ අධම්මෝ අදින්නාදානා වේරමණී ධම්මෝ...

ඉමාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියා බුද්ධං පූජේමි
ඉමාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියා ධම්මං පූජේමි
ඉමාය ධම්මානුධම්ම පටිපත්තියා සංඝං පූජේමි
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව