සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-04-42
ආර්‍යයෝ ප්‍රඥාවෙන් විවිධ අයුරින් දුක දකින අයුරු සහ එම දුක චන්දරාගයේ විවිධ මුලා දෘෂ්ඨියන්ගෙන් ගොඩනැගෙන අයුරු
- අනුලෝම ශාන්තිය, සම්මත්ත නියාමය, ඛය සහ වය,
- ආභස්සර බ්‍රහ්ම උපේක්ෂාව සහ එම සමතුලිතතාව බිදීම, අනිච්ච විග්‍රහය,
- යද නිච්චං තං දුක්ඛ, පෙලීම, අනිචිච තුලින් දුක්ඛ දුක්ඛය දැකීම, ලෝකය දුකයි යන්න ප්‍රඥාවෙන් දැකීම, වස් පෙවූ රා බඳුනේ උදාහරණය, බලීස සූත්‍රයේ
උපමාව, දුක්ඛෝ ලෝකෙ මහ භයං, දුක්ඛං භයට්ඨේන, ආස්වාදය පසුපස ගියොත් වන දෙය, සංඛාර දුක දුක්ඛං භයට්ඨේන ලෙස දැකීම, බමුණන්ගේ ආත්ම
දෘෂ්ටිය,
- කාය සහ සක්කාය, සබ්බාසව සූත්‍රයේ ආත්ම දෘෂ්ටි 6, 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය, විභජ්ජවාදීව බැලීම, උපමා සංසංදනය, ගසක් සහ බයිසිකලයක් විබජ්ජ
කර බැලීම, හේතු ඵල න්‍යාය, කංකා විචිකිච්ඡා, සැක 8, අන්‍ය සාස්තෘ සරණ යාම, සිල් වෘත රැකීම, අනත්ත තුලින් විපරිණාම දුක දැකීම
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
- අනිච්චං ඛයට්ටෙන, දුක්ඛං භයට්ඨේන, අනත්ථනං අසාරඛයට්ටේන

- සබ්බේ ධම්මා අනත්තාතී
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (75 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව