සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-07
අනත්ථ විග්‍රහය (1-3)
අනත්ථ විග්‍රහය 1.
මුලික දේශනා: තථාගත දේශනාවට අනුවම අනත්ථ තෝරා ගනිමු...
30:24
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්‌සති අථ නිබ්බින්දති දුක්‌ඛෙ ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා

සබ්බේ සංඛාරා දුක්‌ඛාති සබ්බේ ධම්මා අනත්තාති

අනිච්‌චං ඛයට්‌ඨෙන, දුක්‌ඛං භයට්‌ඨෙන, අනත්‌තා අසාරකට්‌ඨෙනාති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව