සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Swakkhatho1-10
බේබදු ජාතිය, ගුණවත් ජාතිය අදී ජාති පටිච්චසමුප්පදයට අනුව
බේබදු ජාතිය, ගුණවත් ජාතිය, සිල්වත් ජාතිය, ආර්ය ජාතිය අදී ජාති පටිච්චසමුප්පදයට අනුව විස්තර කර දෙන්න
23:38
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව