ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������������������������������������������������������� 2

��������������������������������������������������������������� යන පදයෙහි නිරුක්තිය සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close