නිවන් මග ������������������������������������ 491

������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close