ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ������������������ ������ ������ ������������ ���������������

������������������ ������ ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close