දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������ ��������������������� ������������������ 2

������ ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close