දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������ ��������������������� ������������������

������ ��������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close